• Skriv ut

Om tillsyn

Elsäkerhetsverkets tillsyn av elanläggningar har som övergripande syfte att se till att elanläggningarna i Sverige uppfyller de krav som formulerats för att garantera en viss säkerhetsnivå.

Hur sker tillsynen

Elsäkerhetsverkets tillsyn sker genom tillsyn att vissa utvalda objekt. Det mest direkta sättet är att genom anläggningsbesök göra fysiska inspektioner av anläggningen samt hur anläggningsinnehavaren utför fortlöpande respektive särskild kontroll. Elsäkerhetsverket genomför också tillsyn av hur en behörig elinstallatör lever upp till reglerna i elinstallatörsförordningen (1990:806).

Vad omfattar tillsynen

Det är viktigt att komma ihåg att Elsäkerhetsverkets tillsyn enbart omfattar elsäkerhet som ryms inom ellagstiftningen. Ofta finns det till exempel delegationsordningar mellan anläggningsinnehavaren och den som i praktiken utför till exempel fortlöpande kontroll. Den delegationen är en civilrättslig handling mellan två parter som inte ingår i Elsäkerhetsverkets tillsyn. Elsäkerhetsverkets tillsyn omfattar inte heller arbetsmiljöfrågor som ryms inom arbetsmiljölagstiftningen, arbets- eller straffrättsliga frågor eller frågor som rör arbetsgivarens så kallade principalansvar. Det är inte heller reglerat hur elinstallatören utövar sitt överinseende över yrkesmän, vilket innebär att förhållandet elinstallatör – yrkesman är en rent civilrättslig fråga som inte heller ingår i Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Syftet med tillsynen

Tillsynens huvudsyfte är att identifiera om det finns brister i innehavarens elanläggning eller om elinstallatören har brister i efterlevnaden av reglerna i elinstallatörsförordningen. De maktmedel som Elsäkerhetsverket har är att innehavaren kan föreläggas att åtgärda bristerna medan elinstallatören kan varnas eller i värsta fall få sin behörighet indragen. Om elanläggningen är i så dåligt skick att det finns risk för omedelbar personskada så har Elsäkerhetsverket rätt att stänga av elanläggningen till dess bristerna åtgärdats. Om det finns misstanke om brott så görs en polisanmälan.

Olaga elinstallationsarbete

Om en person som inte har någon egen behörighet utför behörighetskrävande elinstallationsarbeten utan överinseende av en elinstallatör så är det ett olaga elinstallationsarbete som är belagt med straffansvar. Detta innebär att det är polisen sak att utreda om brott gentemot 9 kapitlet 1 § ellagen (1997:857) har begåtts.   

Vem riktar sig tillsynen mot

Det är bara gentemot  innehavaren av en elanläggning eller en behörig elinstallatör som Elsäkerhetsverket utövar tillsyn. Elsäkerhetsverket kan inte utöva tillsyn mot arbetsgivare eller mot yrkesmän som inte själva har någon form av behörighet. Självfallet kan dock en arbetsgivare vara innehavare av en elanläggning och därigenom även vara anläggningsinnehavare, men då utförs tillsynen formellt mot anläggningsinnehavaren. Alla fysiska personer som innehar en elinstallationsbehörighet av något slag kan bli föremål för tillsyn, oavsett var de arbetar någonstans och i vilken plats de har i organisationen på företaget. Ett företag kan aldrig bli föremål för en elinstallatörstillsyn.

Återkommande tillsyn - är en planlagd tillsyn av speciella objekt och som utförs med vissa intervaller.

Projektbaserad tillsyn - en planlagd tillsyn av speciella tillsynsobjekt eller som grundas på speciella frågeställningar där tillsynen utförs i projektform.

Indikationsstyrd tillsyn - är en tillsyn som inte är planlagd utan påkallad av händelser som till exempel elolycksfall och elbränder.

 

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Fredrik Sjögren
Publicerad: 2009-02-25
Senast uppdaterad: 2017-01-24