• Skriv ut
Alternativ bildtext

Om Elsäkerhetsverket

Vi har uppdraget att arbeta för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet genom att utfärda föreskrifter och utföra tillsyn. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer bedriver vi standardiseringsarbete och ansvarar för krishantering i både fredstid och vid höjd beredskap. Vi hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde.

Elsäkerhetsverket verkar för en trygg och störningsfri el.

Myndighetens uppdrag

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. Myndighetens uppdrag är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt att medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Elsäkerhetsverket utfärdar föreskrifter om behörighet att utföra elinstallationer samt om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Myndigheten ansvarar också för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

Från och med 1 juli 2017 kommer Elsäkerhetsverket även att ansvara för ett register över elinstallationsföretag och utöva tillsyn över företag.

Tillsynsarbete

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för personer med behörighet att utföra elinstallationer, för elektriska starkströmsanläggningar och för elektrisk materiel. Detta sker bland annat genom tillsynsbesök av myndighetens elinspektörer. Elinspektörerna kan bistå andra myndigheter i utredningar av elolycksfall och elbränder. Elsäkerhetsverkets inspektörer utför marknadskontroll på elektriska produkter och kan utfärda försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller gällande krav.

Kunskap, information och standardisering

Elsäkerhetsverket bidrar till kunskapsuppbyggnad kring elsäkerhet och EMC genom projekt, analyser och utredningar. Myndigheten har en omfattande informationsverksamhet med webbplatsen som bas. Elsäkerhetsverkets medarbetare deltar i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Kontor

Huvudkontoret ligger i Kristinehamn och regionala tillsynskontor finns i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-11-23
Senast uppdaterad: 2017-01-12