• Skriv ut

Barn ska ha säkra leksaker

Snart ligger julklappar under granen och väntar på förväntansfulla barn. För att öka kunskapen hos importörer, tillverkare och handel samverkar tre myndigheter kring leksakers säkerhet.

{Bild}

Barn förfogar över i snitt 30 kilo leksaker per år enligt statstik som SCB, Statistiska Centralbyrån, tagit fram. Lyckligtvis är det ett fåtal olyckor som sker men enligt en undersökning som Sydsvenska Dagbladet gjort omsätter leksaksbranschen inklusive dagligvaruhandeln fyra miljarder varje år i Sverige. Och det sker en ständig ökning.

Barns säkerhet prioriterat
- Det är en enorm omsättning på leksaker, säger Anna Ekegren, jurist på Konsumentverket som håller i projektet "Leksakers säkerhet". Toys in Europé, som är en europeisk branschförening för leksakshandeln, visar att 60 procent nya leksaksprodukter kommer in varje år.

Barns säkerhet är ett prioriterat område inom flera myndigheter i samhället. Anna Ekegren beskriver några anledningar till att de tre myndigheterna Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket samverkar kring säkrare leksaker.

Omfattande lagstiftning om leksaker
- Förra året kom en ny EU-lagstiftning som bygger på ett EU-direktiv från 2009 om leksakers säkerhet, säger Anna Ekegren. Vi har sett att information behövs för att de ekonomiska aktörerna ska kunna arbeta mer systematiskt och förebyggande med leksakers säkerhet. 80 procent av de som säljer leksaker är små- och medelstora företag. Det är svårare för ett litet företag att hänga med i svängarna kring regelhanteringen.

Företagen har många frågor. Vad kan jag ställa för krav på en tillverkare i ett annat land? Vilket ansvar har jag som inköpare? Säkerhetsaspekter behöver bli inkluderade i de rutiner som företagen har vid inköp och produktbeställningar. Projektgruppen jobbar bland annat med informationsträffar där aktörerna får tillfälle att ställa frågor.

- I och med den nya lagstiftningen efterlyser branschen utbildningstillfällen, säger Anna Ekegren. EU-kommissionen har hjälpt till med vägledning till direktiven bland annat genom att översätta till de officiella språken inom EU samt kinesiska , så att importörer har lättare att ställa krav på tillverkare från andra länder.

Skärpta gränsvärden för kemikalier
För Kemikalieinspektionen är projektet "Leksakers säkerhet" en del av ett större uppdrag från regeringen för att få bort farliga kemikalier från konsumenters hemmiljö och som sorterar under Reach-förordningen*.
Reglerna kring kemikalier har skärpts och leksaker är ett prioriterat område.

- Under några år har Kemikalieinspektionen tittat på elektriska produkter där vi hittat vissa förbjudna metaller och flamskyddsmedel. Det behöver vi titta mer på, säger Frida Ramström, inspektör i Kemikalieinspektionen.

Hög elsäkerhet hittills
Det finns en mängd olika risker med leksaker. Det kan handla om kvävningsrisker, fysikaliska och mekaniska risker, klämning, strypning, rätt dokumentation, varningstexter, kemiska ämnen, mjukgörare så kallade ftalater, tungmetaller och risker för elchock.

Katarina Olofsson är den som är ansvarig i projektet från Elsäkerhetsverkets sida Hon arbetar med marknadskontroll och tittar på elsäkerheten. De flesta krav gällande elsäkerheten finns i en så kallad harmoniserad standard som är lika för hela Europa.

- Vi tittar bland annat på att leksakerna inte drivs av en spänning över 24V. Om detta uppfyllts kontrollerar vi bland annat att ingen fara för elchock kan uppstå, att leksaken är rätt märkt och åtföljs av rätt instruktioner samt att eventuella batteriluckor följer standardkraven. Hittills har våra tester inte påvisat några direkta elsäkerhetsbrister hos de testade leksakerna.

Besök, analys och utbildning
- Under våren 2012 har vi besökt åtta olika importörer av leksaker. Vi har tagit med oss varuprover av leksaker som vi sedan skickat på analys för att upptäcka eventuella brister. Under hösten följer vi upp besöken för att prata vidare med importörerna om det man upptäckt.

Man har också haft två utbildningstillfällen för inspektörer i respektive myndighet och en gemensam workshop om hur samordningen ska se ut. I december har utbildningsdagar för branschen hållits i Stockholm och ett särskilt informationsmaterial har tagits fram till riktat till respektive; tillverkare, importörer och distributörer.

Vad händer 2013?
Under nästa år ska projektet titta på de stora distributörerna av leksaker såsom butikskedjor. Det är också tänkt att samarbetet med tullen ska utvecklas för att kunna stoppa farliga leksaker redan vid gränsen. Om konsekvenserna blir att en leksak faller under alla tre myndigheters tillsynsområden då är frågan vem som ska sätta försäljningsförbud?

- Vi är ju beslutande myndigheter inom tre olika områden. En viktig uppgift blir hur vi ska kunna samordna vår tillsyn i framtiden, säger Anna Ekegren.

Projektgruppen har en stor förhoppning på att ökad kännedom hos företagen ska göra det lättare att kunna ställa tydliga krav på tillverkarna. I sin tur hoppas man på att det ska ge säkrare leksaker för konsumenten.

* Reach-förordningen är EU:s samlade kemikalielagstiftning som bland annat begränsar mjukgörare i leksaker.

Kontakt

Per-Olov Sjöö
Konsumentverket
tel: 054 -19 40 72
per-olov.sjoo@konsumentverket.se

Frida Ramström
Kemikalieinspektionen
tel: 08 - 519 41 203
Frida.Ramstrom@kemi.se

Margareta Willbergh
Elsäkerhetsverket
tel: 0550 - 851 47
margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Per Hellström
Elsäkerhetsverket
tel: 0550-851 35
per.hellstrom@elsakerhetsverket.se

 

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2014-11-10