• Skriv ut
Alternativ bildtext

När du upptäcker obehörigt elinstallationsarbete

Har du någon gång kommit till en starkströmsanläggning där elen är dragen av någon som inte är elinstallatör eller utan överinseende? Har du kännedom om någon som arbetar yrkesmässigt utan behörighet? Här finns mer information om vad du kan göra när du upptäcker obehörigt elinstallationsarbete.

Se till att anläggningen blir säker

Om anläggningen är i sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå, ska du i första hand ta kontakt med anläggningsinnehavaren så att bristerna kan åtgärdas. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart bör anläggningsinnehavaren ta ställning till om riskerna innebär att anläggningen eller delar av anläggningen ska tas ur bruk i avvaktan på åtgärder. Du kan anmäla en bristfällig anläggning till oss, men ta alltid kontakt med anläggningsinnehavaren först.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet

Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs för att anläggningen ska vara säker uppfylls inte gällande regler. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet och kan förelägga anläggningsinnehavaren att vidta åtgärder eller förbjuda användning av anläggningen.

Polisanmäl obehörigt elinstallationsarbete

Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart. Det faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket. Polisanmäl därför händelsen. Det hjälper polisen om du kan lämna uppgifter om:

  • Vem som har utfört elinstallationsarbetet.
  • Tid och plats för elinstallationsarbetet (fastighet).
  • Beskrivning av det utförda arbetet.
  • Vilka risker brister i utfört arbete kan medföra.
  • Vem du är som anmäler.

Läs mer under rutin för anmälan, se länk nedan, samt "Vad gör jag om jag upptäcker obehörigt elinstallationsarbete" i "frågor och svar"-tjänsten. Där hittar du också ett PM om gällande regler som du kan bifoga din polisanmälan.

Mer information

Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör, se 6 § elinstallatörsförordningen och 13 § ELSÄK-FS 2013:1.

En elinstallatör är en person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning enligt 2 § elinstallatörsförordningen. Bestämmelser om straff för den som bryter mot 6 § elinstallatörsförordningen finns 13 kap 1 § första stycket 3 ellagen.

Mer information hittar du via länkarna nedan. 

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2016-03-08
Senast uppdaterad: 2016-03-21