• Skriv ut

Du som säljer elektriska produkter

Oavsett om du tillverkar, importerar eller är återförsäljare av elektriska produkter, ansvarar du för att de produkter som erbjuds är säkra och uppfyller kraven.

butiksinnehavareAlla produkter som säljs ska vara säkra och uppfylla nationella och europeiska krav.

EU-försäkran och CE-märkning

Alla produkter som säljs ska ha en EU-försäkran som intygar att produkten är säker och överensstämmer med kraven inom EU. Har produkten konstruerats i enlighet med aktuell europeisk standard, antas den uppfylla kraven. Detta signaleras genom CE-märket.

Märkningen är inte bara säkerhetsrelaterad, den spelar också en nyckelroll för frihandeln och konkurrens på lika villkor.

Det finns elektriska produkter som inte omfattas av krav på EU-försäkran och CE-märkning, men dessa produkter måste ändå vara säkra och uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Skadeförebyggande arbete och samarbete

Ansvar för produkter har du även efter försäljning. Du ska till exempel informera och samarbeta med andra näringsidkare och Elsäkerhetsverket för att se till att risker som upptäcks hos produkter du sålt kan undanröjas.

Anmälningsskyldighet

Om du som näringsidkare upptäcker att den materiel som du har tillverkat eller sålt har säkerhetsbrister, så är du skyldig att anmäla detta till Elsäkerhetsverket i enlighet med 23 § produktsäkerhetslagen. När myndigheten har tagit emot din anmälan, kontrolleras att de åtgärder som du tänker vidta är tillräckliga utifrån den riskbedömning som du gjort. Om din produkt innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom och om den säljs i flera EU-länder, så gör Elsäkerhetsverket en så kallad RAPEX-anmälan på EU-kommissionens webbplats.

RAPEX är ett informations- och varningssystem där länder inom EU informerar varandra om farliga produkter som antingen återkallats frivilligt eller genom tvångsåtgärder av myndigheter.

Elsäkerhetsverkets roll

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollerande myndighet avseende elektriska produkter. Du kan läsa mer om hur myndigheten bedriver marknadskontroll och vad som händer i ett marknadskontrollärende på vår webbplats.

Sidansvarig: Birgitta Andersson
Publicerad: 2010-10-06
Senast uppdaterad: 2017-04-03